Opzegging van het contract

De Koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Enkel de consument kan dit recht uitoefenen.

In elk land waar we naartoe verzenden hebben wij een contactpunt waar u retouren of claims kunt sturen (het pakket wordt automatisch naar ons verzonden), dus er zijn geen extra verzendkosten.

Retouradres:

Lucia Kováčová
EXPANDECO – PACKETA
99600185 - LessWasteCoffee.com
Nieuwe Weerd 22
3650 Dilsen - Stokkem
Belgium

Of u kunt de retourgoederen rechtstreeks naar ons sturen: NajTrade sro, Nemcovej 30, 040 01 Kosice, Slowakije

De goederen worden geacht door de Koper te zijn ontvangen op het moment dat de Koper of een door de Koper aangewezen derde (anders dan de vervoerder) alle onderdelen van de bestelde goederen in ontvangst neemt, of, indien (a) de door de Koper bestelde goederen de Koper in een enkele bestelling afzonderlijk worden geleverd, op het moment van acceptatie van het laatst geleverde artikel; (b) de levering geschiedt in meerdere delen of stukken, op het moment van aanvaarding van het laatst geleverde deel of stuk; (c) de goederen worden herhaaldelijk geleverd gedurende een bepaalde periode, op het moment van aanvaarding van de eerste goederen uit de bestelling.

De koper kan zich vóór het begin van de herroepingstermijn terugtrekken uit de overeenkomst voor de levering van goederen.

De Koper kan zich niet uit het contract terugtrekken wanneer:

  • de verkoop van goederen gebeurt volgens de specifieke eisen van de consument, op maat gemaakte producten of goederen die expliciet voor één consument zijn ontworpen,
  • de verkoop van goederen onderhevig is aan snelle bederf of bederfelijkheid,
  • de goederen worden verkocht in een beschermende verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet mag worden geretourneerd en waarbij de beschermende verpakking na levering is gebroken (bijvoorbeeld deksels die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel),
  • de verkoop van goederen kan na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen worden vermengd.

De Koper kan het herroepingsrecht schriftelijk of op een andere duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) uitoefenen of door een ingevuld formulier in te dienen dat hier beschikbaar is.

Het herroepingsrecht kan ook worden uitgeoefend door op de laatste dag van de termijn van 14 dagen een herroepingsverklaring te sturen.

De Verkoper zal, binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping, aan de Koper alle betalingen terugbetalen die de Verkoper heeft ontvangen op grond van of in verband met de Overeenkomst, inclusief transport-, leverings- en verzendkosten en andere kosten en lasten. De Verkoper zal de Koper op dezelfde wijze vergoeden als waarop de Koper de betaling heeft gedaan. Koper kan met Verkoper een andere wijze van compensatie overeenkomen.

Verkoper is niet verplicht meerkosten aan Koper te betalen indien Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan de door Verkoper geboden goedkoopste standaard leveringsmethode. Bijkomende kosten zijn het verschil tussen de door de Koper gekozen leveringskosten en de kosten van de door de Verkoper aangeboden goedkoopste standaard leveringsmethode.

In geval van herroeping is Verkoper niet verplicht de betaling aan Koper te retourneren totdat de goederen bij Koper zijn afgeleverd of totdat Koper bewijst dat de goederen naar Verkoper zijn verzonden, tenzij Verkoper voorstelt de goederen terug te sturen. opgehaald door de Koper zelf of door een door hem gemachtigde persoon.

De Koper is verplicht de goederen binnen 14 dagen vanaf de datum van herroeping te retourneren of aan de Verkoper of aan een door de Verkoper gemachtigde persoon ter afhaling te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien de goederen uiterlijk op de laatste dag van de termijn ten vervoer zijn aangeboden. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien de goederen uiterlijk op de laatste dag van genoemde termijn ten vervoer zijn aangeboden.

In geval van herroeping draagt de Koper alleen de kosten van het retourneren van de goederen aan de Verkoper of aan de persoon die door de Verkoper is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen, en de kosten van het retourneren van goederen die vanwege hun aard niet door de verkoper kunnen worden geretourneerd. na.

De Koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit de behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig is om de kenmerken en functionaliteit van de producten vast te stellen.

De koper heeft de mogelijkheid om de functionaliteit van de goederen na levering te testen, maar kan de goederen niet gebruiken als hij zich terugtrekt uit de overeenkomst. Om de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen vast te stellen, mag de consument de goederen slechts op dezelfde manier hanteren en controleren als hij dat in een normale winkel zou mogen doen. De Koper is verplicht de producten tijdens de herroepingstermijn zorgvuldig te behandelen en te inspecteren.

In Košice, 28 maart 2018